Kan de rechter zich zo vergissen en dat ook zo lang volhouden? Dat kan niet waar zijn.

Klik hier voor PDF-versie

Iedereen die zich echt in de zaak Baybasin verdiept, reageert met ongeloof. Kan de rechter zich zo vergissen en dat ook zo lang volhouden? Bijna twintig jaar nu? Dat kan niet waar zijn.

Na ruim 6 jaar nieuw onderzoek heeft advocaat-generaal (AG) mr. Aben een 1730 pagina’s tellend advies aan de Hoge Raad gepresenteerd. Hij concludeert dat er geen reden is om de opgelegde levenslange gevangenisstraf te herzien. Baybasins advocate moest binnen 14 dagen reageren en heeft op 18 juli de belangrijkste tegenargumenten aan de Hoge Raad voorgelegd.

Het lange advies van de AG zal door slechts weinigen helemaal worden gelezen. Het vormt een perfect juridisch rookgordijn. Maar zoals uit de namens Baybasin ingediende reactie blijkt, valt op de argumentatie van de AG en de door hem aangedragen onderzoeksuitkomsten heel veel aan te merken.

De vraag rijst waarom in de zaak Baybasin feiten niet meer lijken te tellen en onwelgevallige onderzoeksuitkomsten vakkundig onder het vloerkleed worden geveegd. Het verhullen van eerder gemaakte fouten lijkt absolute prioriteit te hebben gekregen. De advocaat van Baybasin schrijft hierover aan de Hoge Raad:

Ik vind dit beangstigend nu we in deze zaak naar mijn stellige overtuiging te maken hebben met een onterechte veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf. Deze overtuiging is gestoeld op de nieuw opgekomen feiten en gegevens zoals gepresenteerd in de herzieningsaanvraag. In een rechtsstaat behoort een dergelijke misslag rechtgezet te kunnen worden. En hieraan kan een diepgaand onderzoek naar de feiten bijdragen. Maar een dergelijk onderzoek behoort dan wel onafhankelijk te worden uitgevoerd én onafhankelijk te worden beoordeeld. Dit laatste is niet gebeurd, zo heb ik moeten concluderen na lezing van de Conclusie van de AG. Baybasin verzoekt uw Raad alsnog tot een wel onafhankelijk en rechtvaardig oordeel te komen in deze zaak.”

Deze zaak overstijgt het individuele belang van Baybasin. De zaak raakt de fundamenten van onze rechtsstaat en heeft daarmee een politiek karakter gekregen. Wij vinden het van belang dat de wederzijdse argumenten en aangedragen feiten publiekelijk kunnen worden gecontroleerd, niet alleen door juristen, maar ook door technici, wetenschapsfilosofen, linguïsten en kenners van de Koerdische kwestie. In feite gaat deze zaak eenieder aan die zich sociaal en politiek medeverantwoordelijk voelt voor wat er in Nederland gebeurt. Dit is waarom wij doorgaan met publiceren over deze zaak. Alles moet op tafel, de onderste steen moet boven.

Hieronder vindt u alvast het antwoord van Baybasins advocaat, 52 pagina’s lang. Het gaat vergezeld van een appendix met een overzicht van de belangrijkste nieuw opgekomen feiten (de nova). Deze zouden stuk voor stuk tot herziening hebben moeten leiden, maar de AG heeft ze alle afgewezen. Wij introduceren beide stukken met een leeswijzer.