De feiten over Baybasin (update oktober 2018)

Lees en/of download het volledig feitenoverzicht in de PDF-versie.

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom publiceren wij regelmatig een uitgebreid chronologisch overzicht vanaf 1989, voorzien van hyperlinks (zie de PDF-versie).

Lees hier verder voor de recente ontwikelingen, sinds eind 2016.

November 2016
Er verschijnt opnieuw een boek van Ton Derksen, Onschuldig vast, een overzicht van de strafzaken die Ton Derksen tot nu toe heeft bestudeerd. In al die zaken is er gerede twijfel aan het bewijs. Maar de zaak Baybasin spant daarin de kroon. Derksen is intussen zeker van zijn onschuld. De landelijke dagbladen, onder andere de NRC, wijden enkele artikelen aan Derksens boek.
Een comité van ex-gevangenisdirecteuren stuurt een felle brief aar advocaat-generaal Aben waarin ze het uitblijven van een conclusie strijdig noemen met het rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid en waarin ze de onheuse behandeling van Baybasin aan de kaak stellen.
Journalist Wim van de Pol bericht nogmaals over de huidige impasse.

April 2017
Nog steeds is er geen conclusie. Na het indienen van het revisieverzoek zijn er zes jaar verstreken. Onderhalf jaar later, eind 2012, besloot advocaat-generaal Aben tot een eigen onderzoek. Sindsdien heerst radiostilte.
De induk gaat ontstaan dat de allerlaatste restjes van het toch al flinterdunne bewijs worden opgepoetst om herziening te voorkomen of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Het is alsof deze zaak niet mág worden opgelost, alsof men de zaak moedwillig wil laten verdrinken in een juridisch moeras. Want als moet worden toegegeven dat Baybasin onschuldig is en veroordeeld is op basis van vervalste bewijsmiddelen, ondergraaft dat ons strafrechtsysteem. De zaak Baybasin krijgt zo steeds meer kafkaiaanse trekken. Recht en rede moeten wijken voor de macht en de logica van een kil besloten systeem. Het is intussen vooral een morele kwestie geworden en dreigt daarmee een schandvlek te worden voor onze rechtspleging.

Mei 2017
Het OM probeert de oude ontnemingszaak na 20 jaar nieuw leven in te blazen. Al vanaf Baybasins arrestatie is men op zoek naar aanwijzingen voor een vermogenstoename die op drugshandel zou kunnen wijzen, maar er is nog nooit iets gevonden. Toch wordt nu bij het gerechtshof in Den Bosch door de staat ruim 2 miljoen geëist (zie het verslag van de zitting door Crimesite en de pleitnota). Het gaat om drie zaken uit de jaren ’90. De vordering blijkt volledig te berusten op onjuiste oude vertalingen van telefoongesprekken, waarin bewust persoonsnamen
zijn vervangen en ontlastende gespreksfragmenten zijn weggelaten. Een nieuwe vertaling op last van de rechter (!) bracht dit aan te licht. Ook ontlastende verklaringen van derden en ontlastende officiële documenten zijn uit het dossier weggelaten. Zie ook: OM zal en moet aantonen dat Baybasin een schurk is – en fraudeert daarom zelf…

Juli 2017
In juli brengt Mr Aben een negatief advies uit over het herzieningsverzoek. De verdediging reageert met een fel en overtuigend antwoord (klik hier voor een verkorte versie). De Hoge Raad moet nu een definitief oordeel geven. Dit kan nog enige tijd op zich laten wachten.
Vier dagen ervoor wordt de vordering in de ontnemingszaak ondanks de sterke tegenargumenten toch toegekend (zie hierboven, mei 2017) en wordt in de zaak Demmink door het OM een persverklaring uitgegeven dat er wegens gebrek aan bewijs definitief geen vervolging  zal plaatsvinden. Onvermeld blijft dat het door het hof eerder opgedragen onderzoek naar het door de slachtoffers aangedragen bewijs uit Turkije, niet had kunnen plaatvinden omdat Turkije iedere medewerking hieraan weigerde.

Oktober 2017
De situatie in het Midden Oosten verandert. IS lijkt verslagen en de Koerden hebben daarin een grote rol gespeeld. Baybasin heeft gedurende zijn detentie steeds nauwe contacten onderhouden met Koerdische politieke leiders. Hij heeft geleidelijk steeds meer stelling genomen tegen het Turkije van Erdogan en hij zet zich nu volmondig in voor een onafhankelijk Koerdistan. Hij gebruikt daarvoor een eigen website. Stichting Restore Justice organiseert een bijeenkomst waar o.a. vertegenwoordigers van de Koerden aanwezig zijn.

April 2018
Hoge Raad wijst het revisieverzoek  af.

Zomer 2018
Ton Derksen en Erno Eskens sturen een ingezonden brief naar o.a. Trouw en de Volkskrant De brief wordt niet geplaatst. De brief bevatte gedetailleerde fundamentele kritiek op de onmogelijkheid om in zaken zoals deze tot een herziening te komen. “De Hoge Raad schakelt de aangedragen nova uit met algemene overwegingen, zonder specifieke argumentatie. Die overwegingen maken het in feite onmogelijk om met succes een herzieningsaanvraag te doen.”

Juli 2018
Baybasin blijft politiek actief. Politieke leiders uit alle delen van Koerdistan richten in Lausanne de regering in ballingschap van de United States of Kurdistan op. . Baybasin heeft aan de oprichting van de regering van de USK meegewerkt. Op de oprichtingsbijeenkomst in Lausanne wordt een verklaring van hem voorgelezen. Dit gebeurt in hetzelfde hotel waar in 1923 het verdrag van Lausanne werd getekend. Op basis van dit verdrag werd het Koerdisch grondgebied verdeeld onder Turkije, Syrië, Irak en Iran, terwijl in 1920 in het verdrag van Sèvres aan de Koerden autonomie was beloofd.