Parlementaire enquête wordt onontkoombaar

 

De oriënterende getuigenverhoren op verzoek van de stichting De Roestige Spijker verlopen niet onopgemerkt. Integendeel. Het is allemaal nogal pijnlijk voor de betrokkenen, want door de aandacht van  de media voltrekt zich een soort van volksgericht. Veel vermoedens die al jaren bestonden, worden nu al of niet onder ede bevestigd. En niet door de eersten de besten. Anderen, vaak ook niet de eersten de besten,  zeggen zich  niets meer te kunnen herinneren.

Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als de zaak destijds degelijk naar de regels van de wet was onderzocht. Intussen weten we zeker dat dit niet is gebeurd en dat de verdenkingen van kindermisbruik door hooggeplaatste justitieambtenaren bij herhaling onder tafel zijn geschoven.

 

Rolodex

In de eerste plaats moet gezegd dat er zeker nog geen rond bewijs is voor alle verhalen die over Demmink zijn opgedoken in  de Rolodex-zaak eind jaren negentig en in de Anne Frankplantsoen kwestie in 2003. Het volksgericht is dus voorbarig. Maar de uitspraak van Donner (“geen rook, laat staan vuur”) blijkt definitief onjuist. Of er vuur is weten we inderdaad nog niet zeker, maar is er wel heel veel rook. Er is vanaf het begin altijd rook geweest, zo blijkt ondubbelzinnig uit de verklaringen die nu op tafel liggen. Lees meer

Demmink ontkomt niet aan een gang naar de rechter

VANAF NU VOORTVARENDHEID BIJ NIEUW ONDERZOEK

 

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch wil dat Joris Demmink, ooit de hoogste ambtenaar van het ministerie van justitie, wordt vervolgd op verdenking van verkrachting van twee Turkse jongetjes. Het Hof heeft de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie opdracht gegeven met voortvarendheid het onderzoek aan te pakken. Zo’n onderzoek is mede gerechtvaardigd door het feit dat de beschuldiging tegen Demmink met een zekere regelmaat opdoemen in de media, oordeelt het Hof. Het Hof concludeert ook dat voldoende feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen waaruit een redelijk vermoeden van schuld voorvloeit. Wat in de afgelopen zeventien jaar nooit gebeurde, gaat nu gebeuren, er zullen getuigen uit Turkije worden gehoord, de jongens zelf en de politieman Korkmaz, die destijds de kinderen ronselde om ze af te leveren in de hotelkamer van Demmink. Het Nederlands Forensisch Instituut is inmiddels ingeschakeld bij het vooronderzoek.

 

De beschikkingen van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch d.d. 20 januari 2014 zijn hier te lezen: beschikking inzake M.Y. en beschikking inzake O.B.

GEEN BEWIJS DAT DEMMINK TURKIJE BEZOCHT? AGENDA VAN DEMMINK, MET TIPP-EX BEWERKT, IS INEENS WEER TERECHT…

Afgelopen maandag, 16 december 2013, is door het hof te Arnhem de klacht van de twee Turkse slachtoffers behandeld tegen de weigering van het openbaar ministerie strafvervolging in te stellen tegen Joris Demmink, oud secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, wegens verkrachting en seksueel misbruik van een minderjarige.

 

Het Openbaar Ministerie heeft op de valreep aan de autoriteiten in Turkije gevraagd na te gaan of ene Joris Demmink in de jaren ’90 bij enige Turkse douanepost is geregistreerd als bezoeker. Het antwoord hierop vanuit Turkije was, dat dit niet het geval was. In haar pleidooi laat mr. A.G. van der Plas weten dat het hof met deze informatie een rad voor de ogen wordt gedraaid. Demmink genoot in die dagen immers de status van een diplomaat met een daarbij behorend diplomatiek paspoort. Dat houdt in dat je, als belangrijke bezoeker, al bij binnenkomst op het vliegtuig wordt opgewacht door Turkse gastheren of Nederlands ambassadepersoneel. De douane registreert binnenkomst op het vliegveld niet, het bezoek wordt niet geboekstaafd. De door het Openbaar Ministerie geleverde informatie is gebaseerd op enkele gemakzuchtige vragen aan grensautoriteiten, over het reisgedrag van Demmink zegt de informatie niets. De vondst van het Openbaar Ministerie is dan ook niets waard en misleidend.

 

Turkije heeft het Openbaar Ministerie tevens laten weten dat de door de Turkse officier van justitie Altay verstrekte informatie dat Demmink op 20 juli 1996 Turkije is binnen gereisd, niet op zijn eigen onderzoek berustte maar is aangereikt door twee aangevers. Deze informatie is rechtstreeks in strijd met het oorspronkelijke document van 22 april 2013 waarin de Turkse officier schrijft: “Uit de in– en uitreisgegevens uit het onderzoeksdossier is gebleken dat de verdachte Joris (Demmink) op 20/07/1996 Turkije is ingereisd .” Het document maakt voorts overduidelijk onderscheid tussen de gegevens uit het onderzoeksdossier en andere informatie, afkomstig van getuigen en van aangevers, klagers genoemd. De Turkse officier van justitie schrijft namelijk ook dat de pleegdatum volgens de getuige en klager juli 1996 is.

 

De pleitnotities waarin deze plotseling uit Turkije opgedoken informatie van commentaar wordt voorzien, leest u hier.

 

In het pleidooi wordt tevens ingegaan op de beschikbaar gestelde pagina’s uit de ook ineens weer opgedoken privé-agenda van Demmink die tot voor kort onvindbaar was. De Rijksrecherche, zo werd ter zitting duidelijk, heeft geconstateerd dat diverse gegevens in deze agenda met o.a. tipp-ex waren gecorrigeerd. Een onderzoek naar de authenticiteit van de in de agenda vermelde gegevens wenste het Openbaar Ministerie niet meer af te wachten.

 

Het hof doet over zes weken uitspraak.

Minister antwoordt op vragen van kamerleden

Weer heeft de minister van Veiligheid en Justitie I. Opstelten vragen moeten beantwoorden van de kamerleden Oskam en Omtzigt (CDA) over het reisgedrag van mr. J. Demmink, de gepensioneerde secretaris-generaal van het departement van Justitie die achtervolgd wordt door beschuldigingen over verkrachting en seksueel misbruik van minderjarige jongens. De voormalige topambtenaar had plechtig laten weten dat hij al enkele decennia niet meer in Turkije is geweest – volgens getuigen het jachtterrein van de oud secretaris-generaal. Zijn minister I. Opstelten was vierkant achter hem gaan staan. Aan een verslaggever van het Algemeen Dagblad dicteerde hij  ‘dat er geen aanleiding was te twijfelen aan de integriteit’ van zijn eerste ambtenaar. De stem van de minister echode na in Washington waar ambassadeur Bekink het nóg stelliger opschreef in een brief aan Amerikaanse congresleden: ‘De beschuldigingen tegen mr. Demmink zijn diepgaand onderzocht door het Openbaar Ministerie dat vaststelde dat Demmink in de bewuste periode niet in Turkije is geweest.’ Lees meer

ZAAK TURKSE SLACHTOFFERS TEGEN DEMMINK WORDT OP 16 DECEMBER 2013 VOORTGEZET

Op 24 oktober 2012 verzochten de Turkse slachtoffers Mustafa en Osman het Gerechtshof te Den Haag om het Openbaar Ministerie op te dragen Joris Demmink te vervolgen voor verkrachting en seksueel misbruik in Turkije midden jaren negentig. Het Gerechtshof Den Haag verwees de zaak naar het Gerechtshof te Den Bosch, die de zaak weer doorverwees naar het Gerechtshof te Arnhem. Vandaag vond een inleidende zitting plaats bij het Gerechtshof te Arnhem. Zowel de advocaat van Demmink als de advocaat-generaal hadden het hof om aanhouding van de behandeling gevraagd, omdat het Openbaar Ministerie een nieuw onderzoek was gestart naar een officieel Turks document waarin staat vermeld dat Joris Demmink op 20 juli 1996 Turkije was binnen gereisd. De advocaat van Mustafa en Osman heeft zich tegen dit verzoek om hernieuwd uitstel verzet. De redenen voor dit verzet zijn te lezen in de pleitaantekeningen.

Het Gerechtshof te Arnhem is het met Mustafa en Osman eens dat de zaak geen nieuw uitstel toelaat en heeft daarom besloten om op 16 december a.s. de inhoudelijke behandeling van de zaak voort te zetten.

 

Voor de achtergrond van de zaak,

zie de uitzending van Een Vandaag van 17 oktober 2013:

 

foto uitzending Een Vandaag 17.10.2013

 

 

Demmink weer onder vuur in Raad van Europa

Luca Volontè wil dat affaire ‘naar behoren’ wordt onderzocht.

Luca Volontè, het christendemocratische lid van de Raad voor Europa, heeft opnieuw vragen gesteld over het falende beleid van Nederland in de kwestie Demmink. Hij wil een ‘volledig en echt onafhankelijk onderzoek, het liefst met inschakeling van buitenlandse experts.

 

Volontè vindt, gezien het Europese Verdrag van Lanzarote inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, het uitblijven van een gedegen en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek onaanvaardbaar.

Dit verdrag verplicht de lidstaten immers te waarborgen dat strafrechtelijke onderzoeken naar kindermisbruik zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd (artikel 30 sub 3) en dat ter bescherming van het slachtoffer binnen de rechtsgang contact met de dader wordt voorkomen (artikel 31 sub 1g). Ook moeten de aangesloten landen waarborgen dat vervolging van deze misdrijven wordt doorgezet onafhankelijk van het eventueel intrekken van een aangifte door het (bedreigde) slachtoffer (artikel 32).

 

Volontè vraagt de 47 Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten zich dit keer duidelijk uit te spreken in plaats van te verwijzen naar het tot nu toe niets zeggende antwoord van de Nederlandse regering. Lees meer

Demmink reageert, maar zo laat dat een zware delegatie naar Washington reist in een poging de schade te beperken

 (klik hier voor de pdf-versie van dit artikel)

Rudie van Meurs*  

 

De kans is groot dat eindelijk beweging komt in de affaire-Joris Demmink, nu de voormalig secretaris-generaal van het ministerie van justitie besloten heeft het Algemeen Dagblad te dagvaarden. De krant schreef in oktober vorig jaar dat Demmink in de jaren negentig contacten onderhield met een jongenspooier in Den Haag. De reactie van de topambtenaar komt erg laat. Want de schade is inmiddels zo groot en de internationale druk op Nederland zo heftig, dat zeer binnenkort een elf man sterke delegatie  onder leiding van de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, Herman Bolhaar, naar Washington vertrekt om de consternatie te beperken.

Lees meer

Staat betaalt bijna achtendertig mille aan advocaatkosten voor Demmink

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot op dit moment 37.644,05 Euro betaald aan advocaatkosten voor de gepensioneerde secretaris-generaal mr.J.Demmink, die de laatste twintig jaar regelmatig geconfronteerd wordt met beschuldigingen over seks met jongetjes.

 

 Volgens minister I.W.Opstelten gaat het om ongefundeerde aantijgingen: ‘Van enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen is niets gebleken. Onze rechtsstaat biedt daartegen bescherming. Deze bescherming geldt onverkort ook voor de betrokken ambtenaar.’ Dat is de reden dat de staat betaalt.

 

De stichting De Roestige Spijker deed begin dit jaar een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om informatie te krijgen over de financiële en juridische ondersteuning die Demmink krijgt. Directeur-generaal  G.N.Roes van Rechtspleging en Rechtshandhaving antwoordt op vrijwel alle vragen. Hij beroept zich op artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dat een ambtenaar naar billijkheid schadeloos kan stellen. ´Toepassing van die betaling achten wij aangewezen omdat moet worden aangenomen dat mr.Demmink voorwerp van de publicaties werd in verband met zijn functie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.´ Lees meer

Open brief van advocaat aan het Nederlands Helsinki comité

Aan de heren I.M. de Jong en H. Hummel

Voorzitter en de Directeur van het Nederlands Helsinki Comité

 

Amsterdam, 11 februari 2013

 

Ref.: Netherlands Helsinki Committee

Benoeming Joris Demmink

 

Mijne heren,

 

Ik schrijf u in de hoedanigheid van advocaat van vier slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen in Nederland danwel  Turkije, gepleegd door een hoge Nederlandse justitieambtenaar.

 

Op 4 oktober jl. is door drie Nederlanders waaronder ikzelf, tegenover uw zusterorganisatie de U.S. Helsinki Commission  in Washington  kond gedaan van deze schendingen en de gebleken onmogelijkheid daartegen in Nederland adequaat te kunnen optreden. Centraal in de aanklacht staat de rol van de toenmalig secretaris-generaal van justitie Joris Demmink.  Voor een verslag van de hoorzitting van die datum verwijs ik u naar de website van de U.S. Helsinki Commission:  Zie hier en hier.

Lees meer

NVJ in actie: Turkse journalist Kazmali bedreigd

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft, na overleg met de ‘Stichting Bakker Schut Foundation for Universal Rights Research’ (Bakker Schut stichting), een brief gestuurd aan de ambassadeur van Turkije in Den Haag waarin ernstige verontrusting wordt uitgesproken over de bedreigingen, intimidatie en mishandeling van de Turkse journalist Burhan Kazmali. Lees meer

Turkse slachtoffers bedreigd na verzoek Demmink te vervolgen

De twee Turkse mannen, Mustafa Y. en Osman B., die op 24 oktober 2012 het Gerechtshof in Den Haag hebben verzocht alsnog de vervolging van Demmink te bevelen wegens seksueel misbruik midden jaren negentig – toen zij 12 respectievelijk 14 jaar oud waren –  zijn in Turkije ernstig bedreigd en mishandeld.

Lees meer

Turkse slachtoffers vragen het hof Demmink te vervolgen

De twee Turkse mannen die eerder aangifte deden tegen secretaris-generaal mr. J. Demmink van het ministerie van justitie wegens verkrachting en seksueel misbruik van kinderen beneden de zestien jaar, hebben zich vandaag, woensdag 24 oktober 2012, tot het gerechtshof in den Haag gewend met het verzoek alsnog de vervolging van Demmink te bevelen.

 

De twee mannen, Mustafa Y. en Osman B., zijn zelf slachtoffer van Demmink. Toen zij twaalf en veertien jaar oud waren, zijn zij door de Turkse politie geronseld, naar een hotelkamer gebracht en door Demmink verkracht. In september 2008 en mei 2010 hebben zij officieel aangifte gedaan bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Mustafa Y. is na zijn aangifte in 2008 in Turkije herhaaldelijk bedreigd en mishandeld door een voormalige hoge politiefunctionaris om zijn aangifte tegen Demmink in te trekken. Ook Osman is benaderd met het verzoek zijn aangifte in te trekken.

Lees meer

Een video van de website ArrestDemmink.com

In deze video vertelt een slachtoffer van een Amsterdams jongensbordeel zijn verhaal. Het gaat om een geschiedenis uit het jaar 1988. De jongen is op 14-jarige leeftijd weggelopen van huis, komt terecht in een crimineel milieu en wordt gechanteerd om te gaan werken in een bordeel aan de Insulindeweg. Hij ontmoet professor G. van Roon die werkt bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze hoogleraar brengt hem in contact met een man die zich voorstelt als Joris en deze Joris wil seks op de achterbank van zijn auto. Later zal het slachtoffer, de minderjarige jongen, de man op de achterbank identificeren als Joris Demmink, top ambtenaar op het ministerie van justitie.

Lees meer

Openbaar Ministerie zegt ‘onmachtig’ te zijn onderzoek naar Demmink te openen

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de aangiften van de twee Turkse mannen, die topman mr.J.Demmink van het ministerie van justitie beschuldigen van verkrachting en seksueel misbruik ‘onvoldoende’ zijn. Volgens coördinerend officier van justitie rijksrecherche mr.J.van Zijl schiet het bewijs voor een ‘officiële strafrechtelijke verdenking’ tegen zijn hoogste baas Demmink daarom tekort.  Lees meer

fragment 2

fragment 3

de politieman mehmet

Een politieman met de naam Mehmet kende de groep jongens waar Mustafa in verkeerde. De jongens waren bang voor hem. Sommigen waren door de politieman wel eens mishandeld. Op een dag kwam politieman Mehmet op Mustafa af.

politiemannen in burger

Mustafa gaat er niet op in omdat hij toch niet gelooft dat Mehmet werkelijk iets voor hem kan doen. Dan verschijnen er politiemannen in burger, die hem onder druk zetten en hem zover intimideren dat hij zich toch meldt bij poltieman Mehmet.

een rijke zakenman

Mehmet duikt weer op en vertelt aan Mustafa wat de bedoeling van de klus die hij moet doen. Tijdens het video verhoor probeert Mustafa te vertellen dat hij is misbruikt door deze zakenman in een hotel in Istanbul. Maar hij kan de details en de omstandigheden niet over zijn lippen krijgen.

seksueel misbruik in een hotel

Het misbruik heeft plaatsgevonden in hotel Akgün in Istanbul en op de achterbank van de auto met chauffeur. Mustafa vertelt dat hij meerdere malen een zelfmoordpoging heeft ondernomen en dat hij die periode nog steeds niet verwerkt heeft.

zwijgen uit schaamte

Mustafa vertelt dat hij meerdere malen een zelfmoordpoging heeft ondernomen en dat hij die periode nog steeds niet verwerkt heeft. Hij is getrouwd maar heeft aan zijn echtgenote en aan andere mensen in zijn omgeving uit schaamte niets verteld.

bedreiging en mishandeling door politie-topman

Nadat de journalist Burhan Kazmali hem heeft opgespoord en geïnterviewd over het misbruik waarvan hij de Nederlandse ambtenaar Joris Demmink beschuldigt krijgt hij bedreigingen. De jongen vertelt dat een toenmalig hoofdcommissaris van politie – Mehmet Emin Arslan – hem heeft bedreigd en laten mishandelen. Deze Arslan is dezelfde persoon die samen met Demmink het illegale strafrechterlijk onderzoek tegen Hüseyin Baybasin op heeft gezet. Arslan sprak persoonlijk met Mustafa, waarbij hij hem met de dood bedreigde als hij tegen de journalist Kazmali zijn verhaal zou doen. Tot twee keer toe is Mustafa de afgelopen jaren ernstig mishandeld.

Mustafa is met zijn gezin ondergedoken ergens in Turkije. Onderzoeksjournalist Burhan Kazmali ontsnapte zelf aan fysiek geweld, er is wel een medewerker van hem mishandeld en in zijn kantoor zijn vernielingen aangebracht.

Identificatie Joris Demmink

Aan het einde van het videogesprek identificeert Mustafa de Nederlandse secretaris-generaal van het Minsterie van Justitie, Joris Demmink.

 

De zaak Demmink en de diverse aangiften

Op 2 april 2007 heeft Hüseyin Baybasin zijn eerste aangifte gedaan tegen mr. J. Demmink, de secretaris-generaal van het ministerie van justitie. De advocaten van Baybasin hadden Turkse documenten in handen waaruit bleek dat Demmink zich had schuldig gemaakt aan pedofiele sekscontacten met minderjarige jongens in Turkije. Daarnaast bleek uit die documenten dat Demmink als gevolg van deze pedoseksuele contacten is gechanteerd door Lees meer

De aangiften van verkrachting en seksueel misbruik

Twee mannen uit Turkije hebben bij het landelijke parket van het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen secretaris-generaal mr. J. Demmink van het ministerie van justitie wegens verkrachting en seksueel misbruik van kinderen beneden de zestien jaar. De twee mannen zijn zelf het slachtoffer van Demmink. Toen zij twaalf en veertien jaar oud waren zijn zij door de Turkse politie geronseld, naar een hotelkamer gebracht en door Demmink verkracht. Eén van de twee mannen is inmiddels door de zedenpolitie in Nederland gehoord. Lees meer

Baybasin’s aangifte van 31 augustus 2011

De aangifte richt zich tegen mr. Demmink, mr. Hillenaar en N.N. Met N.N. worden nog niet met naam en toenaam genoemde derden bedoeld met wier hulp en medewerking mr. Demmink en mr. Hillenaar hun misdrijven (moeten) hebben gepleegd.

download hier de aangifte tegen Demmink van augustus 2011

De aangifte spreekt over het ‘Susurluk incident’. Hiermee wordt het auto-ongeluk bedoeld dat Lees meer

Aangifte door Baybasin

Op 10 april 2007 is door Hüseyin Baybasin aangifte gedaan tegen de betrokken Nederlandse justitie- en politieambtenaren wegens Lees meer