Demmink weer onder vuur in Raad van Europa

Luca Volontè wil dat affaire ‘naar behoren’ wordt onderzocht.

Luca Volontè, het christendemocratische lid van de Raad voor Europa, heeft opnieuw vragen gesteld over het falende beleid van Nederland in de kwestie Demmink. Hij wil een ‘volledig en echt onafhankelijk onderzoek, het liefst met inschakeling van buitenlandse experts.

 

Volontè vindt, gezien het Europese Verdrag van Lanzarote inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, het uitblijven van een gedegen en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek onaanvaardbaar.

Dit verdrag verplicht de lidstaten immers te waarborgen dat strafrechtelijke onderzoeken naar kindermisbruik zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd (artikel 30 sub 3) en dat ter bescherming van het slachtoffer binnen de rechtsgang contact met de dader wordt voorkomen (artikel 31 sub 1g). Ook moeten de aangesloten landen waarborgen dat vervolging van deze misdrijven wordt doorgezet onafhankelijk van het eventueel intrekken van een aangifte door het (bedreigde) slachtoffer (artikel 32).

 

Volontè vraagt de 47 Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten zich dit keer duidelijk uit te spreken in plaats van te verwijzen naar het tot nu toe niets zeggende antwoord van de Nederlandse regering.

 

Volontè wil deze keer echte antwoorden op zijn vragen aan het Comité van Ministers:

 

1. Stemt het Comité van Ministers ermee in dat er gezien de ernstige beschuldigingen een onderzoek plaats had moeten plaatsvinden, zonder dat de beschuldigde zoals in dit geval zijn positie behield als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie?

 

2. Is het Comité van Ministers het eens met de Nederlandse regering,  dat de zaak in kwestie naar behoren is onderzocht?

 

3. Is het Comité van Ministers bereid aan de Nederlandse autoriteiten te vragen een volledig en werkelijk onafhankelijk onderzoek te openen, zo mogelijk met buitenlandse experts?

 

4. Is het Comité van Ministers bereid de lidstaten van het Verdrag van Lanzarote om een evaluatie te vragen of Nederland de regels van de Conventie in de praktijk heeft nageleefd?

 

Eerder deze week schreef The Wall Street Journal over de bezorgdheid van Chris Smith, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, over de houding van Nederland in de kwestie Demmink. Smith wil het Internationaal Gerechtshof uit Den Haag verplaatsen naar een ander land – zolang de vragen over de beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van de voormalige Secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink, onbeantwoord blijven.